כדי לאתר את הכספים והזכויות המגיעות לכם עשוי לאתר כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת קרוב, אשר יקנה למוטבים זכות לקבלת קצבה או סכום חד פעמי ופוליסות נוספות חשבונות שלא היה ידוע על קיומם.  להלן מספר מקורות אפשריים לקבלת מידע:

 1. בדיקה באתר הר הביטוח (אתר המרכז את כל המידע הביטוחי האישי, כל הפוליסות וכתבי השירות הענפי הביטוח השונים- ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, רכב ועוד).

  ישנה אפשרות באתר לבצע חיפוש יעודי עבור פוליסות של קרובים שנפטרו.

 2. בדיקה באתר הר הכסף (מנוע חיפוש לאיתור חסכונות פנסיונים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק של משרד האוצר). באתר ניתן לבצע חיפוש יעודי עבור כספי קרובים שנפטרו.

  בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר יופיע מידע על קיומם של חשבונות – עם פעילות וללא פעילות – בחסכונות פנסיוניים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים עם חיסכון (לעתים ידועים כ״ביטוחי מנהלים״). במידה והחיפוש יעלה תוצאות יש לפנות לרשימת הגופים שיופיעו בתוצאות החיפוש להמשך בירור.

  מנוע החיפוש מאתר גם חשבונות של נפטרים (עם פעילות וללא פעילות), קרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) שבמקרה של מות המבוטח מעניקות למוטבים בהן את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה. החיפוש יעלה גם פוליסות למקרה מוות (ללא חיסכון) שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת תשלומי הפרמיה לחברת הביטוח.

  שימו לב! אתר הר הביטוח והר הכסף שייכים למשרד האוצר, אולם יש אתרים רבים נוספים המציעים על פניו שירות דומה ולעיתים נחזים להיות האתרים הרשמיים בנושא. הקפידו להזין את פרטיכם באתר הרשמי.

 3. בדיקה באתר המסלקה הפנסיונית. זוהי בדיקה הכרוכה בעלות סמלית אך היא אינה מאפשרת קבלת מידע אודות נפטרים. מאגר זה עשוי להיות רלוונטי למשפחה הנערכת למצב של פטירה.

 4. פניה ישירה לכל אחת מחברות הביטוח- ניתן לפנות באופן ישיר בפניות לבירור גם אם אין מידע קונקרטי על קיומם של כספים/ פוליסות וכו׳, מאחר שלכל אחד ממאגרי המידע עשויות להיות מגבלות. ניתן לעשות שימוש בטופס היעודי שיצרנו לשם כך.

  פרטי התקשרות ניתן למצוא באתר הר הכסף/הר הביטוח, בתחתית עמוד הבית תחת ״פרטי התקשרו עם הגופים המוסדיים״).

טיפול בחובות שונים- אפשרויות הסיוע

1. משכנתא

במקרה של פיגורים בתשלומי משכנתא, יש מספר אפשרויות שניתן לסייע באמצעותן לחייבים, על מנת להימנע ככל שניתן מריביות פיגורים והגדלת החוב ואף מימוש הנכס.

אי תשלום של אחד מהתשלומים החודשיים, אינו מקים לבנק זכות לנקיטת הליכי הוצאה לפועל באופן מיידי, אלא רק לאחר חצי שנה של פיגור בתשלום כאשר בינתיים יתווספו לחוב ריביות פיגורים. הבנק רשאי להגיש בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל רק כחצי שנה לאחר שנוצר הפיגור בתשלום וזאת בגין אותו תשלום בלבד.

במקרים של פיגורים קלים בתשלומים, ניתן להגיע להסדר חוב עם הבנק. אם יש קושי לשלם את פריסת החוב ניתן לשקול הלוואה מגורם אחר על מנת להמנע מריבית הפיגורים הגבוהה.

מי שזכאים לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון במימון משכנתא, ומתקשים בהחזריה החודשיים, יכולים לפנות לועדה הבינמשרדית לחריגים, במטרה לבחון אפשרות לקבלת הקלות וזאת מכוח הסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור.

להרחבה ראו אתר כל זכות.

בשל משבר הקורונה פרסם המפקח על הבנקים, מתווה לדחיית תשלומי הלוואות ובין היתר לדחיית תשלומי משכנתא- להודעה בנושא:

הודעה על מתווה דחיית התשלומים מיום 7.5.2020: אתר בנק ישראל, ואתר משרד השיכון.

שו״ת בנושא מתווה דחיית התשלומים- אתר המפקח על הבנקים

2. חדלות פרעון (הליך שכונה בעבר ״פשיטת רגל״)

המדובר בהליך אשר נועד לתת מענה למצב בו לחייב יכולת לגייס את הכסף לצורך פירעון חובותיו, או שסכום החובות וההתחייבויות של החייב עולה על שווי נכסיו.

החוק מאפשר לחייבים או לנושים, לפתוח בהליכים שבסיומם לאחר תשלום חלק מהחובות, ותוך התמודדות בהליך קיבוצי עם כלל נושיהם, הם יהיו פטורים מתשלום החובות שנותרו ויכלו לפתוח דף חדש.

המדובר בהליך משפטי מורכב, האורך מספר שנים (כיום מדובר בהליך קצוב של 48 חודשים). במהלך התקופה נדרשת מחויבות החייב להליך ושיתוף פעולה מלא. החייב יעבור בין היתר חקירות על נסיבות יצירת החובות ובדיקה דקדקנית של הוצאותיו.

משרד המשפטי מסייע בייצוג בתחומי המשפט האזרחי ובין היתר בתחום חדלות הפירעון (פשיטת רגל). הסיוע מוענק ללא תשלום למעט אגרה, לחייבים העומדים בתנאי הזכאות. פרטים נוספים אודות הסיוע המשפטי בתחום חדלות הפירעון ראו באתר משרד המשפטים.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית