מקבלי קצבאות, ובין היתר קצבת שארים, עשויים להיות זכאים להנחות שונות, בתשלומי ארנונה, חשמל ועוד. לעיתים הזכאות נגזר מהסטטוס של היתום/ או ההורה האלמנ/ה, ולעיתים מדובר בזכאות אוטומטית הכרוכה בקצבת קצבת שארים או קצבאות אחרות.

להלן מספר דוגמאות:

הטבות לאלמנים ויתומים עולים חדשים

משרד העלייה והקליטה מעניק למשפחות עולים חד הוריות (כולל אלמן/ה) סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים (במחצית השנייה של שנה עליה הראשונה) , וזאת לאחר סיום סל הקליטה. סיוע זה מיועד למשפחות שההורה העומד בראשן אינו מסוגל להשתלב בתעסוקה ולהשתכר.

סכום הסיוע החודשי נקבע ע״פ הרכב המשפחה.

הטבות ליתומים עולים חדשים: משרד העלייה והקליטה נותן הטבות לילדים יתומים עולים חדשים (ילד ששני הוריו אינם בחיים במועד כניסתו לישראל).  ההטבה המרכזית היא שעם הגיעו לגיל 18, ייחשב הילד כעולה חדש (כאילו עלה לישראל לראשונה) ויזכה בכל ההטבות שהמשרד מעניק לעולה חדש, ובמובחן מבן של עולים, יהיה זכאי לזכויות מלאות.

להרחבה ראו נוהל משרד הקליטה.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית