מהו מענק עבודה?

מענק עבודה הוא תשלום המשולם ע״י רשות המיסים. מטרת המענק לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים בשכר נמוך ולהוות תמריץ להשתלבות בשוק העבודה שתאפשר שיפור במצב הכלכלי גם לטווח הארוך.

הזכאות היא שנתית ועל כן נבחנת כל שנה מחדש. גובה המענק נקבע בהתאם לנתונים כגון: גובה ההכנסה מעבודה/עסק/משלח יד, הכנסות בן/בת זוג, מספר ילדים, גיל ומצב משפחתי. באתר רשות המיסים דוגמאות לסכומי המענק, וסימולטור לבחינת הזכאות.

מי זכאי?

(התנאים המפורטים מתייחסים לזכאות עבור שנת 2019):

שכיר או עצמאי, בעלי הכנסה מעבודה או משלח יד העומדים בתנאים הבאים:

  1. בני 23 ומעלה, הורים לילדים או, בני 55 ומעלה ללא ילדים.
  2. פרט לדירת מגורים יחידה, בשנת המס 2019 לא היתה בבעלותם או בבעלות בן/בת הזוג, או ילדם התלוי בהם כלכלית, זכות במקרקעין בארץ או בחו״ל, שחלקם בזכות זאת עולה על 50%.
  3. מתקיים אחד מן התנאים הבאים:
    1. הורה לילד אחד או שני ילדים (או בגיל 55 ומעלה ללא ילדים), וההכנסה החודשית הממוצעת היא בין 2,090 ל-6,198, או הורה יחיד במשפחה חד הורית שהכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 1,290 ל-9,502 ש״ח.
    2. הורה לשלושה ילדים או יותר וההכנסה החודשית הממוצעת היא בין 2,090-6,807 , או הורה יחיד במשפחה חד הורית שהכנסתו בין 1,290-11,650.

*ישנה התייחסות מיוחדת לגבי עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם.

הסכומים בהתאם למדד 1.1.2020.

הורה יחיד = הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן/בת זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבורי כבן/בת זוגו.

שימו לב! גם יורשים חוקיים יכולים להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש אם הוא היה אמור לעמוד בתנאי הזכאות. פירוט באתר, כולל מסמכים נדרשים ניתן למצוא באתר רשות המיסים.

כיצד מוגשת בקשה למענק עבודה?

עבור שנת 2019 ניתן להגיש את הבקשה בסניפי הדואר עד ל-30.11.2020. מי שכבר הגיש בקשה למענק עבודה בשנתיים האחרונות יכול להגיש גם בצורה מקוונת (ניתן להגיש באופן מקוון עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה מתבקשת הזכאות - כלומר את התביעה עבור שנת המס 2019 ניתן יהיה להגיש באופן מקוון עד סוף שנת 2020).

מסמכים נדרשים: תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק שאליו מבקשים שיועבר המענק (אפשר להציג צ׳ק מבוטל או מסך על אישור ניהול חשבון)

אם מדובר ביורשים המגישים את הבקשה - יש לפעול על פי ההנחיות המיוחדות בנושא. הגשת התביעה תתבצע במשרדי השומה האזוריים בצירוף צו ירושה/צו קיום צוואה, טופס ייפוי כוח והצהרה החתום ע"י כל היורשים החוקיים, צילום ת.ז של המוריש ושל היורש- מגיש התביעה בפועל והעתק שיק/אישור ניהול ח-ן בנק המתנהל ע"ש מיופה הכוח.

להרחבה ראו מדריך בנושא באתר רשות המיסים: מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019.


הסדרים פרטניים הנוגעים להתמודדות עם חובות בתקופת משבר הקורונה

מתווה דחיית הלוואות ללקוחות הבנקים:

בעקבות השלכות משבר הקורונה לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמובילה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר.

הפיקוח על הבנקים גיבש מתווים אחידים לדחיית תשלומי הלוואות, אשר עשויים לסייע בקשיים התזרימיים של הלקוחות שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.

המתווים מתייחסים לדחייה של תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים) והם מאפשרים דחייה של תשלומי ההלוואות, כך שהדחייה תהיה ללא עמלה ובאותו שיעור הריבית בה נלקחה ההלוואה.

דחיית התשלומים כרוכה בעלות, לכן יש לעשות שימוש בצעד זה רק במידת הצורך. ובכל מקרה, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב להבין את השלכות הדחייה והמחיר הכלכלי שלה. ניתן להגיש בקשות עד ליום 31.12.2020 (יש להתעדכן אם התקבלה הארכה נוספת של התקופה).

למידע נוסף בנושא- ראו אתר בנק ישראל.

גם בהוצאה לפועל נקטו בצעדים על מנת להקל על חייבים שנתקלים בקשיים תזרימיים. ראו קישור לאיגרת לחייב בנושא.

גם במרכז לגביית קנסות ניתן להגיש בקשה להסדר חוב ודחיית תשלום חוב/ הפחתתו והפחתת פיגורים. הבקשה מוגשת ע״ג טופס בקשה מקוון. הבקשה תטופל בערוץ יעודי ומהיר וכל שנדרש הוא הצגת מסמכים על השלכות כלכליות כתוצאה ממשבר הקורונה (פיטורין, צמצום משרה, חל״ת, בידוד או תחלואה בוירוס וכד׳).

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית