אוהבים את חמניות?
עזרו לנו להגיע ליתומים נוספים
יש מקום לחמניות בישראל »

קצבת שארים

גמלת שארים היא קצבה המשולמת ע״י המוסד לביטוח לאומי שנועדה להבטיח אמצעי קיום לבני משפחתו (שאריו) של נפטר תושב ישראל. תנאי הזכאות הבסיסיים:

 1. הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו.
 2. הנפטר השלים תקופת אכשרה.
 3. דמי הביטוח שולמו כחוק ולא קיימים פיגורים.

באתר הביטוח הלאומי מופיע פירוט של כל אחד מהתנאים המצויינים לעיל.

את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.

הגדרת 'שארים' המזכה בקבלת הקצבה:

אלמנה- מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 1. היתה נשואה לנפטר או שהיו ידועים בציבור עד לפטירתו לפחות שנה (או חצי שנה במקרה שהיא בת 55 ומעלה במועד פטירתו).
 2. ישנו ילד משותף.

אשה שחיה בנפרד מהנפטר, נדרשת לעמוד בתנאים נוספים (תנאי אחד לפחות): תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים, בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד, בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא נשא במזונותיה למעשה או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב או שלפני הפטירה קיבל הנפטר בעדה תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות.

אלמן- מי שהיה נשוי לנפטרת, או הידוע בציבור שלה, שחי עימה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה, ועונה לתנאים הבאים:

 1. היה נשוי לה או שהיו ידועים בציבור עד לפטירתה לפחות שנה (או חצי שנה במקרה שהוא בן 55 ומעלה במועד פטירתה).
 2. בנוסף הוא עומד באחד מהתנאים הבאים:
  • יש עימו יתום המזכה אותו בקצבת שארים המייתרת את מבחן ההכנסות.
  • מבחן הכנסות: הכנסותיו הכוללות אינן עולות על 6,014 ש״ח לחודש  (נכון ל-1.1.2020).  קיימות הכנסות שלא ייחשבו כהכנסות לצורך מבחן זה והכנסות אחרות שיילקחו בחשבון אך יופחת מהם סכום מסוים. (פירוט באתר הבטל״א).

גבר שחי בנפרד מהנפטרת, נדרש לעמוד גם באחד מהתנאים הנוספים:

 1. תקופת הפירוד בה לא חיו יחדיו היתה קצרה מ-36 חודשים.
 2. בשנת החיים שקדמה לפטירה הם גרו יחדיו (כל השנה או חלק ממנה).

באתר הביטוח הלאומי קיים מחשבון לבדיקת זכאות לקצבת שארים בהתאם להכנסות.

במקרים שבהם אין זכאות לקצבה, ניתן מענק שאירים חד פעמי או שתיבחן אפשרות  ל״הענקה מטעמי צדק״ (קצבה חלקית או מלאה).

מיהו ילד יתום הזכאי לקצבת שארים?

בהתאם להגדרות הביטוח הלאומי, ההגדרה של ״ילד״ כוללת ילד חורג, מאומץ, נכד שכל פרנסתו על הנפטר. מבחינת הגיל, ״ילד״ ייחשב:

 1. מי שטרם מלאו לו 18.
 2. מי שטרם מלאו לו 20 שנים אך עיקר זמנו מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי שאושר על פי חוק (מכללה, ישיבה גבוהה, מוסד להכשרה מקצועית- לפחות 20 ש״ש), או שהוא לומד להשלמת בחינות בגרות או שהוא בעל לקות למידה ונמצא במסגרת המוכרת ע״י בטל״א או שהוא שוחר במסגרת קדם צבאית.
 3. מי שטרם מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים, ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
 4. מי שטרם מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה״ל (תקופת הזכאות תהיה ל-36 חודשים), משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו ע״י בטל״א), או ששירותו הצבאי נדחה מאחר שהוא לומד בעתודה.

אלמן או אלמנה הזכאים לקצבת שארים, יקבלו את הקצבה עם תוספת עבור הילדים שעימם.

יתום יהיה זכאי לקבל הקצבה בעצמו בין היתר במקרים בהם ההורה אינו זכאי לגמלת שארים (כשמדובר בהורים גרושים, או הורה שבשל שלילת כפל קצבאות בחר לקבל קצבת נכות ולא שארים), או כאשר מדובר ביתום משני הוריו.

ילד יתום משני הוריו:

ילד אשר התייתם משני הוריו יכול לקבל שתי קצבאות שארים. במקרים מסוימים יוכל היתום לבחור בין קבלת שתי קצבאות שארים או קצבת שארים וקצבה נוספת. לדוגמה: ילד אשר זכאי  לקצבת שארים מכוח הורה אחד וקצבת תלויים מעבודה מכוח ההורה השני. במקרה כזה יוכל לבחור בין שתי קצבאות שארים לבין שארים+ קצבת תלויים בנפגעי עבודה.

בנוסף, בחלק מהמענקים המתקבלים מכוח קצבת השארים כמו לדוגמה מענק בר/בת מצווה- תהיה זכאות לכפל מענק.

קצבת שארים מקרן הפנסיה או חברת הביטוח: אם הנפטר היה מבוטח בקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים/בביטוח חיים, שאיריו עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים נוספת שתשולם בהתאם לתנאי הקרן או הפוליסה.

פירוט נוסף על סכומי הקצבה- קצבה לאלמן/ה, יתומים, תוספת הותק, תוספת דמי מחייה ליתומים וניכויים שונים, ראו פירוט באתר הביטוח הלאומי.

אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שאירים זכאים להטבות לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

מענק שארים

במקרים שבהם לא מתקיימים תנאי הזכאות לקצבת שארים, יתכן ותהיה זכאות למענק שארים בשיעור של 36 קצבאות שארים חודשיות.

מי זכאי?

 1. אלמן/ה אשר טרם מלאו להם 40 שנה ואין עימם ילדים.
 2. אלמן שקיבל קצבת שארים בתוספת ילד, אך הילד אינו עומד עוד בתנאי הגדרת ילד, ועל כן תיבחן זכאות האלמן לפי מבחן הכנסות.

תשלומים הנלווים לקצבת השארים:

 1. דמי מחייה ליתומים (החל מכיתה ט׳) שעיקר זמנם מוקדש ללימודים (579 ש״ח- שנת 2020)- דמי המחייה חודשיים משולמים להורה או לאפוטרופוס.  אם ההורה אינו מקבל קצבת שארים, דמי המחייה עומדים על 802 ש״ח. (הזכאות מותנית במבחן הכנסות ונבחנת כל שנה לקראת תחילת שנת הלימודים). זכאות זאת רלוונטית גם לקצבת תלויים של בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה (פירוט בהמשך).   מידע נוסף אודות דמי מחייה באתר הביטוח הלאומי.
 2. מענק נישואין- אלמן/ה המקבלים קצבת שארים שנישאו, אינם זכאים עוד לקצבת השארים ועל כן הם מקבלים מענק בסכום של 36 קצבאות חודשיות. בתנאים מסוימים, תתחדש או תימשך קצבת השארים למרות נישואיהם. מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.
 3. מענק בן/בת מצווה ליתומים- משולם ליתומה בהגיעה לגיל 12 וליתום בהגיעו לגיל 13. גובה המענק עומד על 5,943 ש״ח (1.1.2020).
 4. מענק חימום משפחתי בשווי 563 ש״ח- מענק חד פעמי המשולם באופן אוטומטי בחודש אוקטובר מדי שנה למקבלי קצבת אזרח ותיק, שארים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת אשר עונים בין היתר על שני התנאים הבאים:
  1. מקבל המענק הגיע לגיל פרישה.
  2. בנוסף, מקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבה (לדוגמה: מקבל קצבת שארים אשר הגיעה לגיל פרישה ומקבל תוספת השלמת הכנסה). מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.

קצבת שארים וקצבאות נוספות מביטוח הלאומי:

העיקרון המנחה בקצבאות הביטוח הלאומי הוא שלא ניתן לקבל כפל קצבאות פרט למקרים חריגים.

מי שזכאי לקצבת שארים וזכאי גם לקצבה נוספת מהביטוח הלאומי (כגון: קצבת תלויים בנפגעי עבודה, קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה) אינו יכול לקבל יותר מקצבה אחת, ועליו לבחור באחת מהן. (לפירוט והרחבה ראו באתר הביטוח הלאומי).

במקרה של קצבת זקנה חל הסדר שונה ובמקרים מסוימים יינתן כפל קצבאות:
בשלב הראשון, בגיל הפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים), הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
בשלב השני, בגיל 70, קיימת זכאות מוחלטת שאינה מותנית במבחן הכנסות.

מקבלי קצבת זקנה שיימצאו זכאים יקבלו מחצית מקצבת השארים (אם קיימת זכאות לתוספת עבור הילד בקצבת השארים, הזכאות תינתן גם בקצבת הזקנה). ואילו עקרת בית אשר הגיעה לגיל הזכאות המוחלטת (השלב השני) אינה זכאית למחצית קצבת השארים בנוסף לקצבת הזקנה, אך יש באפשרותה לבחור בגבוהה מבין שתי הקצבאות.

במקרים מסוימים, כאשר בין היתר אין הכנסה נוספת מלבד קצבת השארים, ניתן יהיה להגיש תביעה להשלמת הכנסה בנוסף לקצבת השארים- לתנאי הזכאות ראו אתר הביטוח הלאומי.

מענק פטירה:

מענק פטירה משולם לבן/בת זוג של נפטר, במקרה שהנפטר קיבל עד למועד פטירתו אחת מקצבאות הביטוח הלאומי המפורטות: קצבת אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שארים או אסירי ציון.
ככל שאין בן/בת זוג, משולם המענק לילדו של הנפטר ככל שהוא עונה להגדרת ילד.
סכום המענק עומד על 8,915 ש״ח (1.1.2020).
אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד.
לרוב מדובר במענק המשולם באופן אוטומטי, ואם מגישים תביעת שארים התביעה כוללת גם את בקשת המענק. פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.

דמי קבורה:

הביטוח הלאומי נושא בהוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל. התשלום מועבר ישירות מהביטוח הלאומי לחברה קדישא או גוף מורשה אחר.
התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.

הבטחת הכנסה לילד יתום

יתום אשר שני הוריו נפטרו , או שאחד מההורים נפטר והשני אינו בקשר עימו/ אינו בנמצא, ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. היתום יהיה זכאי לקצבה עד הגיעו לגיל 18 (פרט למקרים חריגים בהם הזכאות תימשך מעבר לכך). סכום הקצבה: 2,059 ש״ח.  לפירוט והרחבה ראו באתר הביטוח הלאומי.

שיקום מקצועי ודמי מחיה לאלמנים /אלמנות מהביטוח הלאומי

מי זכאי? אלמנ/ה המקבל/ת קצבת שארים, או שבן הזוג נפטר מתאונת עבודה, עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי וקבלת דמי מחייה.

תנאי הזכאות: חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס ממקצועם באופן המאפשר להם להתקיים, הזקוקים להסבה מקצועית עקב ההתאלמנות (ואינם זכאים להכשרה מקצועית לפי חוק אחר), המתאימים להכשרה מקצועית מבחינת רמת השכלתם, מצבם הבריאותי וכושרם הגופני לדעתו של פקיד השיקום בביטוח הלאומי.

במהלך לימודי ההכשרה המקצועית ובהתאם לסוג ההכשרה, מספר שעות הלימוד, מספר הילדים והמרחק ממקום המגורים, ישולמו דמי מחייה והוצאות נלוות (עד לגובה של 50% מהשכר הממוצע במשק). אגף השיקום יסייע בהשמת הזכאים בעבודה ויעניק ליווי ותמיכה.

ניתן להגיש את התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים אונליין, או  או במחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי. פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.

הערות כלליות לגבי קצבאות ביטוח לאומי:

 1. זכאות לתשלום קצבה רטרואקטיבית מביטוח הלאומי:

  על פי חוק הביטוח הלאומי, ניתן לשלם קצבה לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים מתאריך הגשת התביעה או 48 חודשים כאשר מדובר בקצבת זקנה, וזאת גם כאשר מדובר בשיהוי שבאחריותו הבלעדית של המבוטח.
  תכלית חוק הביטוח הלאומי והקצבאות מכוחו לתת מענה לצרכים השוטפים.

  עם זאת, ייתכנו מקרים בהם חרף האמור תינתן זכאות רטרואקטיבית ארוכה יותר, וזאת בהתאם למידת האחריות של הביטוח הלאומי וגם המבוטח לאי מתן התשלום במועד. לעניין זה ראו מסמך הביטוח הלאומי מנהל הגמלאות.

 2. הענקה מטעמי צדק

  במקרים מסוימים, מבוטחים שאינם זכאים לקבל קצבה מאחר שאינם עומדים בתנאי מסוים, עשויים לקבל בכל זאת קצבה מלאה או חלקית וזאת במסגרת ״הענקה מטעמי צדק״.

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש. הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר. הכותבים לא יהיו אחראים לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר. יש לראות את המידע המופיע באתר כהמלצה וכמידע עזר בלבד.

יובהר כי אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו״ד. האמור במסמך זה מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושאים המפורטים. ככל שנדרש יעוץ במקרה פרטני מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

חמניות במדיה החברתית